Praktický lékař v centru Prahy


O nás


Poskytujeme léčebně preventivní péči i závodní péči pro klienty pojišťoven :
111
201
205
207
211
 
Konzultace pro cizince v anglickém, německém a ruském jazyce - poskytuje MUDr. Jarkovská po předchozí telefonické dohodě.

 

 

 

INFORMACE PRO PACIENTY
O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


podle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016


o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

I.       
Správce osobních údajů

MUDr.
Ivanka Adamcová, MUDr. Zuzana Jarkovská, Ph.D., s.r.o.

IČO
04648111

Kateřinská 1476/34, Praha 2, 12000

Správce je poskytovatelem zdravotních služeb
v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách
jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

II.       Účel/y zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem

-        
poskytování
zdravotních služeb

-        
vykazování
hrazených zdravotních služeb

-        
vyúčtování
nehrazených zdravotních služeb

-        
sdělování údajů o
zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám

-        
organizace
poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů)

-        
vedení evidence o
našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají
z předpisů upravujících daně a účetnictví

III.     Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů
uvedených v bodu II. je

-        
splnění naší
zákonné povinnosti (zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele)

-        
splnění závazků
ze smlouvy o péči o zdraví, na jejímž základě Vám poskytujeme zdravotní služby
(tato smlouva nemusí být uzavřena písemně)

IV.     Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s
ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být:
poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet
do zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32, § 33 a § 65 zákona č. 372/2011
Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Osobní údaje mohou
být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také
zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v
souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Vaše
osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

V.      Doba zpracování osobních údajů

Osobní
údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou
vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané
pro další účely uvedené v bodu III jsou zpracovávány po dobu stanovenou
zákonem nebo po dobu, po kterou budete naším pacientem, a následně po dobu
jednoho roku poté, co naším pacientem přestanete být.

 

VI.     Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva
týkající se ochrany svých osobních údajů:

-        
právo požadovat
od nás přístup k Vašim osobním
údajům;

-        
právo na opravu
Vašich osobních údajů, které zpracováváme;

-        
právo na omezení
zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž
bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál
zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte
tehdy, jestliže

-        
popíráte přesnost
osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních
údajů ověřit;

-        
zpracování je
protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení
jejich použití;

-        
jestliže již Vaše
osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro
určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

-        
jestliže jste
vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude
ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy
nebo právy a svobodami;

-        
právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje
jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování
zdravotních služeb. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních
služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), vymazat nesmíme;

-        
právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní
údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo
abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte
pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho
souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem
poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), však smíme
poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních
služeb nebo orgánu veřejné moci.

-        
právo podat
stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním
osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů.
Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště,
místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení.
V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů,
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

VII.    Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše
osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho
dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv
právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší
adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni
v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné
oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a
svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon
nebo obhajobu právních nároků.

VIII.  Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Zpracování Vašich
osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem.
Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci
poskytnout zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či
přímému ohrožení života (§ 41 odst.1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Povinnost poskytnout
osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 41
odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování).Sem můžete vložit nový nebo přetáhnout existující obsah.

Pro nápovědu